Dinka

Luɔi Pial guöp akut kɔc Latrobe Community aa muɔ̈ɔ̈k pialguöp gam tënë ëbɛ̈në tɔ̈ akutnhom yic. Yen acïn wëu ye wïc ë loiloi juëc yiic.