Dinka

Luɔi Pial guöp akut kɔc Latrobe Community aa muɔ̈ɔ̈k pialguöp gam tënë ëbɛ̈në tɔ̈ akutnhom yic. Yen acïn wëu ye wïc ë loiloi juëc yiic.

Luɔi Pial guöp akut kɔc Latrobe Community aa muɔ̈ɔ̈k pialguöp gam tënë ëbɛ̈në tɔ̈ akutnhom yic.

Yen acïn wëu ye wïc ë loiloi juëc yiic. Ee ɣän kɔ̈k yiic wëu lik alëu bë kek thiëëc.

Yïn awïc ku ba rot yök ke yï cï gam, na cɔk alɔn cïï thoŋ Duŋlïth ë thuɔŋduɔ̈n tueŋ tëdɛ̈ bär cök ë cieŋ wën wääcic kek ɣok. Na yïn awïc kuɔɔny alɔŋ pial guöpdu yic, ka ɣok abë yïn kuɔny ku cɔl ku yïn alääu guöp apiɛth.

Loiloi kua

Ɣok anɔŋ pan akïn wën kääk gam:

  • kuat lëk pial guöp anïïn
  • tuɔ̈m
  • tiëëŋ tuaany cïmɛnë cuëëi/’diabetes’

Loiloi kɔ̈k yeku ke gam amɛt thïn:

  • Akïm lec
  • Kuɔɔny kɔcdït cï dhiɔp bïk ya rëër bɛ̈I yiic
  • Kuɔɔny tënë kɔc nɔŋ guöp ruai
  • Kuɔɔny tënë kɔc wën raandɛ̈t muk baai ke nɔŋ guöp ruai
  • Lëk nhom të bïnë mɛnhdu cɔl anin ku mïïth ë thok
  • Kuɔɔny wëu aköl cïn nhom kɔ̈ɔ̈c ku ba wëu biil tääu piny tëdɛ̈ ɣön bïnë rot kuɔny thïn
  • Jiëëm nhom – raan töŋ bïnë jam kek yen alɔŋ kë jör yïïn ku të ye yɔ̈k rot.

Duwëër/Kɔc kɔc waae thook

Ɣok alëu buk raan kɔc waar thook bɛ̈i tënë yïn akölköl ku bë loiloikua bɛ̈n luɔ̈ɔ̈i.Yen acïn wëu ye wïc thïn tënë yïin.

Luɔi Pial guöp akut kɔc Latrobe Community ee kɔc cï luööi piääc ë të bï key a luui thïn kek kɔc nɔŋ cieŋ kuɔ̈tic. Ɣok aabë piŋ tënë yïn ku yiëk ku yin ilac ka ɣo diɛɛr.

Yuɔ̈p ɣok

Cɔl nïmra kënë 1800 242 696 ku ba rɔ̈m looi. Yïn alëu ku ba ɣok tuɔ̈c i-meel ëtënë info@lchs.com.au